GE EN
ბიზნესი
სელფიზე პორტირება ონლაინ გახდა შესაძლებელი, დაპორტირებული მომხმარებლებ...

„სელფის მიზანია მისი მომხმარებლის გამოცდილება იყოს სასიამოვნო, მარტივი და დროის დამზოგველი. სწორედ ამიტომ სელფიზე პორტირება უკვე სრულად ონლაინ არის შესაძლებელი, რაც მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს სახლიდან გაუსვლელად, სულ რამდენიმე წუთში შეავსოს განაცხადი, გახდეს სელფის აბონენტი და ისარგებლოს კომპანიის მრავალფეროვანი შეთავაზებით,“ - აცხადებენ სელფი მობაილში.

1713169672

როგორ ხდებიან „ვირტუალური ზონის პირები“ საქართველოში და რა შეღავათით ს...

ამ სტატუსით საერთაშორისო კომპანიების დაინტერესება რომ დიდია, დღევანდელი მოცემულობაც მოწმობს – დღეს საქართველოში ვზპ სტატუსი 1 200–ზე მეტ კომპანიას აქვს მინიჭებული. სწორედ ეს სექტორი ქმნის საქართველოში მაღალშემოსავლიანი საშუალო კლასის მნიშვნელოვან ნაწილს, რაც სოციალურ–ეკონომიკური ფონის გასაუმჯობესებლად საუკეთესო ინსტრუმენტია. ვზპ სტატუსის მქონე კომპანიების მიერ გაცემული მაღალი ხელფასები კი ქვეყნის რეალურ ეკონომიკაში ბრუნავს. ამას ემატება მსოფლიო ბაზარზე დღეს ყველაზე მოთხოვნადი, მაღალი კვალიფიკაციის IT-სპეციალისტების ადგილზე დაკავება. ეს პროფესიონალები აღარ ხდებიან იძულებული, უკეთესი ანაზღაურების ძიებაში ქვეყნის ტერიტორია დატოვონ.მოკლედ საგადასახადო შეღავათების და მარეგულირებელი კანონების შესახებ„ვირტუალური ზონის პირის“ სტატუსის მქონე კომპანიები თავისუფლდებიან მოგების გადასახადისგან იმ მოგებაზე, რომელიც მათ მიიღეს პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტების (მაგალითად, ვებგვერდი, მობილურის აპლიკაცია, პროგრამა (software)) უცხოელი კლიენტებისთვის შექმნით. ანუ, ამ შემთხვევაში საუბარია ექსპორტირებული ციფრული პროდუქტიდან მიღებულ მოგებაზე.ვირტუალური ზონის პირის საქმიანობა საქართველოში ძირითადად 4 სამართლებრივი აქტით რეგულირდება. ესენია: საქართველოს საგადასახადო კოდექსი; „საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონი; „ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის N49 დადგენილება და „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით დამტკიცებული „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ინსტრუქცია.თუმცა, კანონები და ინსტრუქციები, როგორც ყველა სხვა სფეროში, აქაც მუდმივ ყურადღებას, დახვეწას, თანამედროვეობაზე მორგებას საჭიროებს. ამ მიმართულებით მუშაობა კი ვზპ სტატუსის მქონე კომპანიებისთვის ინდივიდუალურად პრაქტიკულად შეუძლებელია. სწორედ საკუთარი ინტერესების დაცვის, სახელისუფლებო სტრუქტურებთან კონსტრუქციული კომუნიკაციისა და შედეგად ამ კომპანიებისთვის ხელსაყრელი სამუშაო გარემოს შესაქმნელად მიიღეს გადაწყვეტილება საქართველოს ვირტუალური ზონის პირთა ასოციაციის შექმნასთან დაკავშირებით. ასოციაციას სათავეში უმაღლესი კვალიფიკაციის იურისტი და ლობისტი შორენა კოპალეიშვილი ჩაუდგა. ფინანსთა სამინისტროსთან და ბიზნეს ომბუდსმენთან ქალბატონი შორენას აქტიურმა თანამშრომლობამ შედეგიც გამოიღო და ვზპ სტატუსის კომპანიებს მანამდე დარიცხული საჯარიმო სანქციები ან გაუნულდათ, ან მინიმუმამდე შეუმცირდათ.ასოციაცია ზემოხსენებული აქტივობების გარდა, აქტიურად უწევს კონსულტაციებს იმ კომპანიებს, რომლებიც საქართველოს ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიღებით არიან დაინტერესებული.გზა სტანდარტულ დაბეგვრას დაქვემდებარებული კომპანიიდან ვზპ–მდეპირველ რიგში, განვსაზღვროთ, რომელი კანონით რა ენიჭება კომპანიას საქართველოში საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობისთვის – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის 35-ე - 36-ე ნაწილების თანახმად, ვირტუალური ზონის პირი არის იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს საინფორმაციო ტექნოლოგიურ საქმიანობას და მინიჭებული აქვს შესაბამისი სტატუსი.საქართველოში ვირტუალური ზონის პირის სტატუსით დაინტერესებულმა კომპანიამ თავდაპირველად განცხადებით უნდა მიმართოს საფინანსო-ანალიტიკურ სამსახურს. ამისათვის კანდიდატი ელექტრონულად ავსებს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.fas.ge) განთავსებული განცხადების ფორმას.კომპანიის წარმომადგენელმა განცხადებას აუცილებლად უნდა დაერთოს უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში კომპანიის მიერ განხორციელებული საინფორმაციო-ტექნოლოგიური პროექტების ჩამონათვალი.ამის შემდეგ, კომპანიას ვირტუალური ზონის პირის სტატუსი ენიჭება განაცხადის გაკეთებიდან არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღეში. ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის დამადასტურებელი ელექტრონული სერტიფიკატი გაიცემა უწყების მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან არა უგვიანეს 2 სამუშაო დღისა. ვირტუალური ზონის პირის სტატუსი გაიცემა უვადოდ.კიდევ რამდენიმე იურიდიული ნიუანსისაქართველოს კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტის ცნებასა და მის შექმნასთან დაკავშირებულ რეგულაციებს. ამავე დროს, „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი იცნობს კომპიუტერული პროგრამის ცნებას. კერძოდ, ამ კანონის მე-4 მუხლის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, „კომპიუტერული პროგრამა“ არის ინსტრუქციათა ერთობლიობა სიტყვების, კოდების, სქემების ან მანქანით წაკითხვადი სხვა ფორმით, რომელიც საშუალებას იძლევა აამოქმედოს კომპიუტერი განსაზღვრული შედეგების მისაღწევად. ტერმინი მოიცავს კომპიუტერული პროგრამის დიზაინის მოსამზადებელ მასალასაც.ისევე როგორც „კომპიუტერულ პროგრამაში“, პროგრამულ უზრუნველყოფაშიც, როგორც წესი, იგულისხმება პროგრამა ან პროგრამების ერთობლიობა, რომელიც შეიცავს თვით კომპიუტერის საოპერაციო პროცესებისათვის აუცილებელ ინსტრუქციებს ან ინსტრუქციებს სხვა ამოცანების შესასრულებლად. პროგრამული უზრუნველყოფა აპარატული უზრუნველყოფისგან (კომპიუტერული მოწყობილობებისგან) დამოუკიდებელია და სწორედ მისი მეშვეობით არის შესაძლებელი კომპიუტერების პროგრამირება.ვზპ კომპანიის რომელ პროდუქტზე არ ვრცელდება საგადასახადო შეღავათი?ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის ფარგლებში საქმიანობასთან შესაბამისობის მიზნით მნიშვნელოვანია კომპანიის საქმიანობა გულისხმობდეს კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემების სფეროში ისეთი საქმიანობის განხორციელებას, რომელიც გამოიყენება პროგრამული უზრუნველყოფის ან/და შემუშავებაში. შესაბამისად, თუ ეს საქმიანობა შემოიფარგლება კომპანიის მიერ სხვადასხვა აპარატული და პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით განსაზღვრული მომსახურების ელექტრონულად გაწევით, რომლის მიზანსაც არ წარმოადგენს პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტის შექმნა, ასეთი საქმიანობიდან მიღებული მოგება არ ჩაითვლება საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიწოდებით მიღებულ მოგებად და შესაბამისად, მის განაწილებაზე ვერ გავრცელდება საგადასახადო კოდექსის 99-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ჟ“ ქვეპუნქტით დადგენილი საგადასახადო შეღავათი.უფრო მარტივი გზა ვზპ სტატუსამდეროგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მოპოვების პროცესის გამარტივების და წინასწარ ყველა საჭირო დეტალში გაცნობიერებისთვის საუკეთესო გზაა კონსულტაციების გავლა ვირტუალური ზონის პირთა ასოციაციაში. აქ სრულ ინფორმაციას მიიღებთ არა მხოლოდ სტატუსის მიღების პროცედურებზე, არამედ საქართველოს ბაზარზე, არსებული რეგულაციების პირობებში შემდგომ ოპერირებასთან დაკავშირებულ ნიუანსებზე, რომელთა ცოდნაც მნიშვნელოვნად გაგიადვილებთ ბიზნესის მართვას ვზპ სტატუსის ქვეშ. 

1713158885

წყალტუბოს ბალნეოლოგიური ცენტრის აღდგენა იწყება - ალდაგმა ნახევარ მილიო...

ზიანის ასანაზღაურებლად, ალდაგმა, ნახევარ მლნ ლარზე მეტი უკვე გასცა. წყალტუბოს ბალნეო სარეაბილიტაციო ცენტრი ქონების დაზღვევის  პროდუქტით  სარგებლობდა. დაზღვევისგან მიღებული თანხით ხანძრისგან დაზიანებული ნაწილები სრულად აღდგება  და ცენტრი დასრულებული იერსახით გააგრძელებს ოპერირებას. Park Resort Tskaltubo - ბალნეოლოგიური კურორტია, რომელიც სასტუმროს, ბალნეოლოგიურ სპა ცენტრ “Be Healthy”, რესტორან “მაგნოლიასა” და რესტორან “იმერულ ესკიზს” აერთიანებს. დეკემბერში მომხდარი ხანძრის შედეგად, სწორედ ბალნეოლოგიური სპა ცენტრი დაზიანდა.„მოხარული ვართ, რომ ჩვენს კიდევ ერთ პარტნიორ კომპანიას გამოვუცხადეთ მხარდაჭერა. კორპორაციული დაზღვევის სეგმენტში, დაზღვევის აუცილებლობა უფრო და უფრო პოპულარული ხდება, რადგან მოსალოდნელი რისკების მართვისთვის და მასშტაბური ზიანის შედეგების აღმოფხვრისთვის, დაზღვევა საუკეთესო მექანიზმია”, - თეონა კვიციანი, ალდაგის გენერალური დირექტორის მოადგილე.აღსანიშნავია, რომ კორპორაციული დაზღვევის მიმართულებით, სადაზღვევო კომპანია ალდაგი წლებია ლიდერის პოზიციას იკავებს. ალდაგი ერთადერთი კომპანიაა საქართველოში, რომელიც ფლობს საერთაშორისო რეიტინგს AM Best bb+, წამყვან პოზიციებს როგორც ბაზრის წილით, ისე პროდუქტების მრავალფეროვნებით და წარმოდგენილია რეგიონში გადაზღვევის მიმართულებით.

1712920869

საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით Greet - ის ბრენდის ახალი სასტუმრო შენდე...

პროექტის ჯამური ღირებულება 6.5 მილიონი ევროა, საქართველოს ბანკის მიერ განხორციელებული ინვესტიცია 3 მილიონ ევროს შეადგენს, რომელიც EBRD-ის, DCFTA პროგრამის ფარგლებში გაიცა.Greet by Accor არის საერთაშორისო ბრენდ Greet-ის პირველი სასტუმრო საქართველოში. ის 4,000 კვ.მ ფართობზე აშენდება და ჯამში 114 ნომერს გააერთიანებს.„საქართველოს ბანკი წლებია ტურიზმის გაძლიერებასა და განვითარებას მხარს უჭერს მხარს. ჩვენს პარტნიორ კომპანია „შპს ჰოტელეა“-სთან ერთად თბილისში მორიგი მასშტაბური პროექტი ხორციელდება, რაც საერთაშორისო ბრენდ Greet - ის ახალ სასტუმროს Greet by Accor - ის მშენებლობას გულისხმობს.  აღსანიშნავია, რომ ეს არის Greet - ის პირველი სასტუმრო საქართველოში და მოხარული ვართ რომ ჩვენი მხარდაჭერით, საქართველოში კიდევ ერთი მსგავსი მასშტაბის ბრენდი შემოდის, რადგან მიგვაჩნია რომ ის  ხელს შეუწყობს ქვეყნის ცნობადობის ზრდასა და ტურისტული ნაკადის მოზიდვას.“ - განაცხადა საქართველოს ბანკის კორპორაციული გაყიდვების სექტორის უფროსმა ლალი ყელაურაძემ. 

1712910604

ზუგდიდში “ქართული თხილის საწარმო” თიბისი ბიზნესის მხარდაჭერით აშენდა

საქართველოს რეგიონებს შორის სამეგრელოში თხილის კულტურა ყველაზე ფართოდ არის გავრცელებული. ბოლო წლების განმავლობაში რეგიონში არა ერთი თხილის გადამამუშავებელი  საწარმოც აშენდა. სამი წლის წინ, ზუგდიდში, სოფელ კახათში თხილის გადამამუშავებელი საწარმო თიბისი ბიზნესის ფინანსური მხარდაჭერით გახსნა ირაკლი ლუკავამ და ახლა ყოველდღიურად 3 ტონამდე თხილს გადაამუშავებს.„ქართულ თხილის საწარმოში“  მუდმივად დასაქმებულია 50-მდე ადამიანი. თხილის აქტიური სეზონი აგვისტოში იწყება და ოქტომბრამდე გრძელდება, თუმცა საწარმო მთელი წლის განმავლობაში მუშაობს და წელიწადში 200 ტონამდე თხილის გულს გადაამუშავებს.„ჩვენ გადამუშავებული პროდუქცია 100%-ით გაგვაქვს ექსპორტზე, ძირითადად ევროპის ქვეყნებში. მაქსიმალურად ვცდილობთ მაღალი ხარისხი შევინარჩუნოთ და ქართულმა თხილმა თავისი ნიშა დაიმკვიდროს ევროპის ქვეყნებში. ზოგადად თხილის ექსპორტზე გატანა რთული პროცესი არაა, რადგან შენახვისა და გადამუშავების ტექნოლოგიების დაცვით თხილი არ არის მალფუჭებადი პროდუქტი. თუმცა, გარკვეული სირთულეები ექსპორტთან დაკავშირებით მაინც რჩება,“ - ირაკლი ლუკავა, „ქართული თხილის საწარმოს“ დამფუძნებელი.ირაკლი ლუკავამ მეგობართან ერთად რამდენიმე წლის წინ ზუგდიდის რაიონის სოფელ კოლხიდაში მოცვის პლანტაციებიც გააშენა. კენკროვანი მცენარე 3 ჰა ფართობზეა გაშენებული, მხარდაჭერა თიბისი ბიზნესთან ერთად შეღავათიანი აგროკრედიტიდანაც მიიღო. წლევანდელ სეზონზე მოსავალს ელოდებიან, თუმცა არა იმდენს, რომ პროდუქციის ექსპორტზე გატანა შეძლონ. წელს კოლხიდაში მოწეული მოცვი ადგილობრივ ბაზარზე გაიყიდება. სამომავლოდ კი როდესაც პლანტაციები სრულ მსხმოიარობაში შევა, ქართული მოცვიც ევროპისკენ აიღებს გეზს. 

1712833207

WIZZ AIR-ის მიზნები 2030 წლისთვის - ფრენების 10% მდგრადი საავიაციო საწ...

ახალი მიზანი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია Wizz Air-ის გარემოს დაცვისა და მდგრადობის სტრატეგიაში და ეფუძნება ავიაკომპანიის მუდმივ ინვესტიციებს SAF-ის განვითარებაში. ახალი მიზნის მისაღწევად, ავიაკომპანია მოუწოდებს ინდუსტრიის სხვა წარმომადგენლებს, რომ გაზარდონ SAF-ის წარმოება და გადალახონ მის გადანაწილებასთან დაკავშირებული ბარიერები.Wizz Air-მა ამ ინიციატივის შესახებ დილით გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა Firefly-თან ერთად, რომელიც ბრიტანეთში დაფუძნებული ინოვაციური ბიოსაწვავის კომპანიაა. Wizz Air-ი მხარს უჭერს Firefly-ის 2023 წლიდან, ამ პარტნიორობით 2028 წლიდან, მომდევნო 15 წლის განმავლობაში, ავიაკომპანია 525 000 ტონამდე SAF-ს გამოიყენებს ბრიტანეთში.ახალი მისწრაფება კიდევ უფრო აძლიერებს Wizz Air-ის, როგორც ინდუსტრიის ლიდერის პოზიციას გარემოს დაცვისა და მდგრადობის მიმართულებით და ხაზს უსვამს მის ვალდებულებას, შეამციროს ნახშირბადის ემისია მგზავრზე/კმ 25%-ით 2030 წლისთვის. ავიაკომპანია გააგრძელებს ამ მიმართულებით უფრო მასშტაბური ინიციატივების განხორციელებას, რაც ასევე გულისხმობს ფლოტის განახლებასა და ეფექტური, დაბალფასიანი ოპერაციების წარმართვას. ავიაკომპანია იყენებს უახლესი ტექნოლოგიების თვითმფრინავებს და პრიორიტეტს ანიჭებს სავარძლების მაღალი სიმკვრივისა და დატვირთვის ფაქტორებს, რათა უზრუნველყოს მისი მიმდინარე ოპერაციების მაქსიმალური მდგრადობა.Wizz Air-ი ლიდერობს საავიაციო ინდუსტრიაში ყველაზე დაბალი ნახშირბადის ემისიით ერთ მგზავრზე/კმ-ზე მის კონკურენტებს შორის. 2023 წელს Wizz Air-მა მიაღწია CO2 ინტენსივობის რეკორდულად დაბალ საშუალო წლიურ მაჩვენებელს, რომელიც შეადგენდა 51,5 გრამს მგზავრზე/კმ-ზე, რამაც გამოიწვია CO2-ის 6.8%-იანი შემცირება წლიურად.ივონ მოინიჰანი, Wizz Air-ის კორპორაციული და ESG ოფიცერი:„Wizz Air აღნიშნავს ტრანსფორმაციის ორ ათწლეულს, რაც გულისხმობს მის პატარა ავიაკომპანიიდან, მდგრადი ავიაციისა და ხელმისაწვდომი მოგზაურობის გლობალურ ლიდერად ჩამოყალიბებას. ფლოტის განახლებისა და ოპერაციული ეფექტურობის პარალელურად, მდგრადი საავიაციო საწვავის  (SAF) გამოყენება გადამწყვეტ როლს თამაშობს ნახშირბადის ემისიების შემცირებაში. ჩვენი თანამშრომლობა Firefly-თან ეხმიანება ჩვენს საბოლოო მიზანს, განვახორციელოთ ფრენები SAF-ის გამოყენებით და ამ ნაბიჯით, ხელი შევუწყოთ გარემოს დაცვასა და მდგრადობას.”ABOUT WIZZ AIRWizz Air, ევროპის ყველაზე სწრაფად მზარდი, ულტრა-ბიუჯეტური ავიაკომპანიაა, რომელიც ოპერირებს 206 Airbus A320 და A321 თვითმფრინავისგან შემდგარი ავიაფლოტით. ავიაციის ერთგული პროფესიონალების გუნდი გთავაზობთ უმაღლეს მომსახურებას და ძალიან დაბალ ტარიფებს, რამაც Wizz Air გახადა საუკეთესო არჩევანი 60.3 მილიონი მგზავრისთვის 2023 წელს. Wizz Air განთავსებულია ლონდონის საფონდო ბირჟაზე WIZZ-ის სახელით.  კომპანია სულ ცოტა ხნის წინ დასახელდა მსოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო ავიაკომპანიების ხუთეულში airlineratings.com-ის, მსოფლიოში ერთადერთი უსაფრთხოებისა და პროდუქტების სარეიტინგო სააგენტოს მიერ. Wizz Air-ი ATA-ის მიერ 2019 და 2023 წლებში დასახელდა „წლის ავიაკომპანიად“. Wizz Air ასევე აღიარებულია, როგორც „ყველაზე მდგრადი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია“ World Finance Sustainability Awards 2021-2023-ში და მიღებული აქვს ტიტული „წლის გლობალური გარემოსდაცვითი მდგრადობის ავიახაზები“ CAPA-Centre for Aviation Awards for Excellence 2022-2023-ის მიერ.

1712832849

Les Peintres Georgiens A Paris

წიგნის ავტორები: ქეთევან კინწურაშვილი (ტექსტი), დავით ჯანიაშვილი (დიზაინი).წიგნი საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით, საქართველოს მწერალთა სახლის სპეციალური პროექტის ფარგლებში, პარიზის 2024 წლის წიგნის ბაზრობისთვის, ფრანგულ ენაზე გამოიცა.წიგნი იმ ქართველ მხატვრებს ეძღვნება, რომლებიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში სხვადასხვა მისიით ჩავიდნენ პარიზში. ზოგმა რამდენიმე წელი, ხოლო ზოგმა მთელი შემდგომი ცხოვრება დაჰყო იქ. მათი სახელები სამუდამოდ დაუკავშირდა ქალაქს, რომელიც განსაკუთრებით იმ ე.წ. „შეშლილ წლებში“ ხელოვნებისა და კულტურის მსოფლიო ცენტრი იყო და როგორც კირილე ზდანევიჩი წერს, „კულტურის ბორბალს ატრიალებდა“.წიგნში წარმოდგენილია ლადო გუდიაშვილის, დავით კაკაბაძის, შალვა ქიქოძის, ელენე ახვლედიანის, ქეთევან მაღალაშვილის, კირილე და ილია ზდანევიჩების, ფელიქს ვარლამიშვილის, მიხეილ ბილანიშვილს, ვერა ფაღავას და ვანო ენუქიძის სახელმწიფო და კერძო კოლექციებში დაცული ნამუშევრები;  აგრეთვე, ნიკო ფიროსმანი, რომელიც არასოდეს ყოფილა პარიზში, თუმცა მისი სახელი ლეგენდითა თუ სხვადასხვა ფაქტით დაუკავშირდა ამ ქალაქს.წიგნის ასახავს ქართველი მხატვრების ფასდაუდებელ შემოქმედებას და როლს მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის მსოფლიო მხატვრობის კონტექსტში.წიგნს ავტორი ქეთევან კინწურაშვილი წარადგენს ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო ცენტრში (პავილიონი #11, სივრცე A6)

1712765100

სასმელი წყლის ჩვენს ონკანებამდე მოყვანას დიდი შრომა სჭირდება

ინფრასტრუქტურული ობიექტების, ქსელებისა და საოპერაციო პროცესების გამართვის პარალელურად Aqualia-მ დაიწყო გრძელვადიანი ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია სახელწოდებით “ყოველი წვეთი ძვირფასია”, რომელიც წყლის, როგორც ძვირფასი პროდუქტის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას ემსახურება.“ყოველი წვეთი ძვირფასია” ჯივიპის კომუნიკაციების გუნდისა და სარეკლამო სააგენტო “ლივინგსტონის” ერთობლივი ნამუშევარია, რომელიც მოგვითხრობს იმ რთული და კომპლექსური პროცესების შესახებ, რასაც სასმელი წყალი მყინვარიდან  ჩვენს ონკანებამდე გადის.ინფორმაციის მაქსიმალურად გავრცელების მიზნით საკომუნიკაციო ვიზუალები და მთავარი მესიჯები მოსახლეობას უახლოესი თვეების განმავლობაში შეხვდება სოციალურ ქსელებში, თბილისის ქუჩებში, მეტროსადგურებსა თუ კინოთეატრებში. კამპანიის მეორე ეტაპი საგანმანათლებლო მიმართულებით გაგრძელდება და მასში აქტიურად ჩაერთვებიან სკოლის მოსწავლეები და სტუდენტები. მომზადდება შემეცნებითი ვიდეოები, დაიგეგმება საგანმანათლებლო ტურები ჯივიპის ინფრასტრუქტურულ ობიექტებსა და ლაბორატორიებში, რათა წყლის მოპოვებისა და დამუშავების პროცესი კიდევ უფრო აღსაქმელი და გასაგები გახდეს.წყალმომარაგების კომპანიები უკვე დიდი ხანია მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში  აქტიურად მუშაობენ საზოგადოების ინფორმირებაზე თუ რა შრომა და რესურსი სჭირდება სასმელი წყლის მოპოვებას, დამუშავებას და ტრანსპორტირებას.საქართველოში არსებული მდინარეებისა და ტბების რაოდენობამ განაპირობა არაერთი მითი თუ მცდარი წარმოდგენა სასმელი წყლის შესახებ. წლების განმავლობაში საზოგადოებაში ჩამოყალიბდა მოსაზრება, რომ ჩვენს ქვეყანაში არასოდეს დადგება წყლის პრობლემა, რომ წყალს არ სჭირდება განსაკუთრებული მოფრთხილება, რომ წყლის მოპოვება ჩვენთვის ყველაზე მარტივია და ა.შ.ჯივიპის მიერ განხორციელებული კამპანია ,,ყოველი წვეთი ძვირფასია”  სწორედ საზოგადოების მარტივი ფორმით ინფორმირებას ემსახურება. ბუნებაში არსებული წყალი და მაღალი ხარისხის სასმელი წყალი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან. სასმელ წყალს მოპოვება და დამუშავება სჭირდება.კამპანიის მიზანია, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მიაწოდოს ინფორმაცია, თუ რა გზას გადის წყალი მყინვარიდან ონკანამდე და რამხელა მასშტაბის ინფრასტრუქტურისა და შრომის ფასად გარდაიქმნება ბუნებიდან მოპოვებული ნედლი წყალი მაღალი ხარისხის სასმელ წყლად.იმისთვის, რომ თბილისის, რუსთავისა და მცხეთის მოსახლეობას სასმელი წყალი ჰქონდეს, ყოველდღიურად მუშაობს 5 ლაბორატორია, 6 გამწმენდი სადგური, 25 მაგისტრალური მილსადენი, 138 რეზერვუარი, 4.450 კილომეტრიანი წყალმომარაგების ქსელი და  ჯივიპის 3000-მდე თანამშრომელი.წყალი მყინვარებიდან მდინარეებში მოდის, საიდანაც წყალსაცავებში გროვდება, შემდეგ ქალაქის წყალშემკრებებში ნაწილდება და იფილტრება, მუშავდება ლაბორატორიულად და მისი ხარისხი 24 საათიან უწყვეტ რეჟიმში კონტროლდება.“ყოველი წვეთი ძვირფასია” 

1712581574

გაძვირდება თუ არა სააღდგომოდ კვერცხი?

„მცხეთის მეფრინველეობა“ დღეში 25 ათას კვერცხს აწარმოებს, ხოლო „კუმისი“ – 200 ათასს. ამასთან, ქსელურ მაღაზიებში 1ც კვერცხის ფასი 50-60 თეთრის ფარგლებში მერყეობს.საქსტატის სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის თანახმად, საქართველოში სულ 11 მილიონი ქათამია, რომლებიც წლის განმავლობაში 655 მილიონ კვერცხს დებენ (2022 წელი).მათივე მონაცემებით დგინდება, რომ 2023 წელს ცოცხალი შინაური ქათამი მასით არა უმეტეს 185 გ-ისა ექსპორტზე სულ $7785.61 ათასის ღირებულების გავიდა, ხოლო, ცოცხალი შინაური ქათამი, 185 გ-ის მეტი მასით საექსპორტოდ $98.76 ათასის დაფიქსირდა.საქსტატის საგარეო ვაჭრობის პორტალზე გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად 2024 წლის იანვრის და დეკემბრის თვეში  შინაური ქათმის, ახალი კვერცხი ნაჭუჭით, ინკუბირებისათვის სულ $961.84 ათასის  იმპორტი განხორციელდა, ხოლო რაც შეეხება ექსპორტს, შინაური ქათმის ახალი კვერცხი ნაჭუჭით, ინკუბირებისათვის სულ $836.59 ათასის ექსპორტი დაფიქსირდა.

1712240139

„საქართველოს განვითარების ფონდი“ „საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას“ საინვ...

ამჯერად, ფონდის აღმასრულებელმა  დირექტორმა,  ბესიკ ბუგიანიშვილმა „საქართველოს  ბიზნეს ასოციაციის“ აღმასრულებელ დირექტორ ლევან  ვეფხვაძესთან გამართა შეხვედრა.  მხარეებმა,  რეფორმირებული ფონდის პრიორიტეტებიდან  და საინვესტიციო პროექტების მასშტაბიდან  გამომდინარე, ასოციაციის წევრ ბიზნეს სექტორებთან ფონდის სამომავლო თანამშრომლობის  შესაძლებლობები განიხილეს. შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდნენ „საქართველოს განვითარების ფონდის“ საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორი, დიმიტრი ხორავა და „საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის“ აღმასრულებელი დირექტორის პირველი მოადგილე, აკაკი საღირაშვილი.ბესიკ ბუგიანიშვილმა რეფორმის შედეგად ფონდში განხორციელებულ ინსტიტუციონალურ ცვლილებებზე,  ფონდის დაფინანსების  ალტერნატიულ წყაროებსა და  მიმდინარე საქმიანობის შესახებ ისაუბრა. ფონდის საინვესტიციო პრიორიტეტებსა და სტრატეგიულ მიმართულებებზე, ასევე საინვესტიციო პროექტებში ფონდის თანამონაწილეობის პირობების  შესახებ  ინფორმაცია  ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებს  დიმიტრი ხორავამ  გააცნო.თავის მხრივ, „საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის“ აღმასრულებელმა დირექტორმა, ლევან ვეფხვაძემ ასოციაციის წევრი კომპანიების ძირითადი სეგმენტისა და  ბიზნეს მიმართულებების  შესახებ ისაუბრა.  მან მზადყოფნა გამოთქვა ფონდსა და ასოციაციის წევრ  კომპანიების წარმომადგენლებს  შორის სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრის გამართვის თაობაზე, რაც მათ ინფორმირებულობას მეტად უზრუნველყოფს.„საქართველოს განვითარების ფონდმა“ მსგავსი  ფორმატის შეხვედრები  უკვე გამართა  საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის და  ადგილობრივი საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან.  ქვეყნისთვის ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი დარგების განვითარების მიზნით, ფონდი შესაბამის სექტორთან  შეხვედრებს შემდგომშიც გააგრძელებს.

1712139859