GE EN
ბიზნესი
USA2GEORGIA-მ საწყობი თურქეთშიც გახსნა – TURKEY2GEORGIA

„მოხარული ვართ, გაცნობოთ, რომ USA2GEORGIA-ს თქვენთვის სიახლე აქვს - კომპანია თურქეთიდან საქართველოში ამანათების ტრანსპორტირებას ახალი ბრენდით TURKEY2GEORGIA იწყებს!როგორც მცირე ზომის ამანათების, ასევე ტვირთების გადაზიდვა სახმელეთო გზით ხორციელდება და 1 კგ-ის ჩამოტანა $4 ღირს.*50კგ-მდე მოცულობითი წონის ამანათების ტრანსპორტირების ღირებულება დაითვლება რეალური/სასწორის წონით, ხოლო 50კგ-ზე მეტი მოცულობითი წონის ამანათების ტრანსპორტირების ღირებულება დაითვლება მოცულობითი წონით“, – ნათქვამია კომპანიის შეტყობინებაში.USA2GEORGIA-ს ცნობით, საწყის ეტაპზე, კვირაში 2 რეისი შესრულდება - ამანათები თურქეთიდან საქართველოში საშუალოდ 5 დღეში ჩამოვა. საქართველოში ჩამოსული ამანათების მიღებას კი USA2GEORGIA-ს ფილიალებში, LOCKER-ებით და საკურიერო სერვისით შეძლებთ.

1679565194

თბილისის მერიის 6 მილიონიან ტენდერში „ბილდინგ არტ“ ერთადერთი კანდიდატი...

ტენდერში წინადადებების მიღება 20 მარტს დასრულდა და ამჟამად შერჩევა/შეფასების ეტაპზეა. „ბილდინგ არტ“ კი ერთადერთი კანდიდატია.ტენდერი გულისხმობს თბილისის მასშტაბით კაბელ-არხების მოწყობისა და საფეხმავლო სივრცეების ფილებით მოპირკეთებას. გამარჯვების შემთხვევაში „ბილდინგ არტ“ სამუშაოებს 6.3%-ით დაბალ ფასში, 5.8 მილიონ ლარად შეასრულებს.ტენდერის მოთხოვნების მიხედვით, მიმწოდებელი ვალდებულია, მოთხოვნის შესაბამისად, ობიექტზე სამუშაოები აწარმოოს 24 საათიან რეჟიმში. ასევე მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები გადაიტანოს  გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ. მისამართზე.გამოსაყენებელი დეკორატიული ბეტონის ფილის ტექნიკური მახასიათებლები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს, კერძოდ: · დაფერილი (პიგმენტირებული) ფენის სისქე 0,8 სმ;· ბეტონის სიმტკიცე შეკუმშვისას არანაკლებ - 42 მპა. ( გაძლიერებული (B-35) 6 სმ ფილა);· ბეტონის წყალშთანთქმა -არაუმეტეს 6%;· ბეტონის ცვეთამედეგობა უნდა იყოს 17,2.ტენდერის მოთხოვნების მიხედვითმ პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს მოცემული სახეობისა და მინიმალური რაოდენობის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში:„ბილდინგ  არტ“ დაფუძნებულია 2015 წელს. მისი მფლობელთა სტრუქტურა ასეთია: გურამ ართქმელაძე - 80%; თორნიკე ართქმელაძე - 20%;

1679564292

ბიზნეს ომბუდსმენი ვირტუალური ზონის კომპანიების პოზიციას იზიარებს

საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენმა ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მქონე კომპანიების ასოციაციის განაცხადი განიხილა და პრაქტიკულად დაეთანხმა მათ კომპანიების პრეტენზიებს. ბიზნესომბუდსმენის აპარატმა თავისი მოსაზრებები წერილობით წარუდგინა დაინტერესებულ მხარეს., ამ მოსაზრების მცირე ამონარიდს რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ:„როგორც ასოციაცია ბიზნეს ომბუდსმენისადმი გაგზავნილ განცხადებაში განმარტავს, 2021 წლიდან სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ ვირტუალური ზონის პირებს ჩაუტარდათ საგადასახადო შემოწმება. საგადასახადო შემოწმებისას მიჩნეულ იქნა, რომ კომპანიების მიერ მიწოდებული საინფორმაციო ტექნოლოგიები არ იყო საქართველოს ტერიტორიაზე შექმნილი. შესაბამისად, ასეთი მიწოდება ჩაითვალა მოგების გადასახადით დასაბეგრ ოპერაციად და მოგების გადასახადთან ერთად, კომპანიებს დაეკისრათ ჯარიმა და საურავი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 275-ე და 272-ე მუხლების შესაბამისად.კომპანიები არ დაეთანხმნენ საგადასახადო შემოწმებით დარიცხულ თანხებს და დარიცხვა გაასაჩივრა ჯერ სსიპ შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭოში (რის შედეგადაც, კომპანიები გათავისუფლდნენ მხოლოდ დარიცხული ჯარიმისგან), ხოლო შემდეგ, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულ დავების განხილვის საბჭოში, რომელმაც კომპანიების საჩივარი არ დააკმაყოფილა. ამის შემდეგ ვირტუალური ზონის პირები საგადასახადო დავას სასამართლოში აგრძელებენ.„საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მეორე მუხლის „ბ“ პუნქტის შესაბამისად, ვირტუალური ზონის პირი არის იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს საინფორმაციო ტექნოლოგიურ საქმიანობას და მინიჭებული აქვს შესაბამისი სტატუსი. ხოლო, ამავე მუხლის „გ“ პუნქტით, საინფორმაციო ტექნოლოგიები გულისხმობს კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემების შესწავლას, მხარდაჭერას, განვითარებას, დიზაინს, წარმოებას და დანერგვას, რის შედეგადაც, მიიღება პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტები. ცნობისთვის, ეს ტერმინები იდენტურად არის განმარტებული საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის 35-ე, 36-ე ნაწილებში. ამავე კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ვირტუალური ზონის პირის დაბეგვრასთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად.საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 99-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ჟ“ ქვეპუნქტით, მოგების გადასახადისგან თავისუფლდება ვირტუალური ზონის იურიდიული პირის მიერ შექმნილი საინფორმაციო ტექნოლოგიების საქართველოს ფარგლების გარეთ მიწოდებით მიღებული მოგება (მოგების განაწილება).სხვა შემთხვევაში, ვირტუალური ზონის პირის მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია:- განაწილებული მოგება;მითითებული საკანონმდებლო ნორმების ანალიზით, იმისათვის, რომ ვირტუალური ზონის პირი გათავისუფლდეს მოგების გადასახადისგან, ერთდროულად უნდა დაკმაყოფილდეს 3 პირობა:- პირი საქართველოში უნდა იყოს რეგისტრირებული იურიდიულ პირად და მინიჭებული უნდა ჰქონდეს ვირტუალური ზონის პირის სტატუსი;- საინფორმაციო ტექნოლოგიები უნდა იყოს ვირტუალური ზონის იურიდიული პირის მიერ შექმნილი;- საინფორმაციო ტექნოლოგიები მიწოდებული უნდა იყოს საქართველოს ფარგლების გარეთ.ხაზგასმით უნდა მიეთითოს ის გარემოება, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, რომელიც გადასახადებით დაბეგვრის ნაწილში უპირატესია სხვა საკანონმდებლო აქტებთან მიმართებით, ვირტუალური ზონის პირის მიერ საგადასახადო შეღავათით სარგებლობისთვის სხვა სახის რაიმე დამატებით მოთხოვნას არ ადგენს, მათ შორის, არ ადგენს თუ რა რაოდენობის თანამშრომელი უნდა ჰყავდეს დაქირავებული ამგვარ კომპანიებს და რა ოდენობით უნდა მოახდინონ მათზე ხელფასის გაცემა (უფრო მეტიც, აღნიშნული მოთხოვნა ვირტუალური ზონის პირის საქმიანობის მარეგულირებელ არც ერთ სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში არ არის მითითებული).აქვე გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ამგვარი ბიზნესი თავისი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, არ არის მიბმული კონკრეტული ადგილიდან საქმიანობის განხორციელებაზე (განსხვავებით სხვა ბევრი ბიზნესისგან). დეველოპერის მიერ ტექნოლოგიების შექმნა ხდება დისტანციურად, ნებისმიერი ადგილიდან. საქართველოს საგადასახადო კოდექსით კი, საგადასახადო შეღავათი, როგორც ზემოთ არის აღნიშნული, მიბმულია იურიდიულ პირზე, რომელიც უნდა იყოს რეგისტრირებული საქართველოში და მინიჭებული უნდა ჰქონდეს სტატუსი, ხოლო, ამ იურიდიული პირის სახელით მოქმედი დეველოპერის მიერ საინფორმაციო ტექნოლოგიების შექმნის პროცესში საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნის ვალდებულება ცალსახად არ დგინდება.მიუხედავად იმისა, რომ „საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლით არის განმარტებული თუ რა განეკუთვნება ვირტუალურ ზონაში საქმიანობას (იურიდიული პირის მიერ განხორციელებული ეკონომიკური საქმიანობა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე მიმართული იქნება საინფორმაციო ტექნოლოგიების შექმნასთან), ვფიქრობთ, საგადასახადო კოდექსში მსგავსი შეზღუდვის არარსებობა გაურკვევლობას და კანონმდებლობის ორაზროვანი ინტერპრეტირების საშუალებას იძლევა, მით უფრო, როცა ვირტუალური ზონის პირების უმრავლესობა უცხოელი ინვესტორები არიან.ცალსახაა, რომ საქართველოსთვის ძალზე მნიშვნელოვანია მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს არსებობა, რისთვისაც ადმინისტრაციული ბარიერებისა და შეზღუდვების შემცირების, სამართლიანი კონკურენციის პირობების და ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად, აუცილებელია ინვესტორისათვის ხელსაყრელი საგადასახადო გარემოსა და გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი საკანონმდებლო სისტემის არსებობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ისეთი ნორმების არსებობა, რომლებიც გარკვეულწილად ბუნდოვანია და სხვაგვარი ინტერპრეტირების შესაძლებლობას იძლევა, ქვეყანაში ინვესტიციების განხორციელების ხელშემშლელი წინაპირობაა. სწორედ ამაზეა საუბარი ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) საგადასახადო პოლიტიკის ძირითად პრინციპებშიც (პროგნოზირებადობა და სიმარტივე), რომლის მიხედვითაც, საგადასახადო წესები უნდა იყოს მარტივი და გასაგები, რათა გადასახადის გადამხდელებმა იცოდნენ, რას უნდა ელოდნენ. მარტივი საგადასახადო სისტემა ფიზიკურ პირებსა და ბიზნეს სუბიექტებს უადვილებს იმის გაგებას, თუ რა ვალდებულებები გააჩნიათ მათ სახელმწიფოს წინაშე. ყოველივე ამის შედეგად, ბიზნესი უფრო ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს.შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ სახეზეა ასევე საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე ვირტუალური ზონის პირების საგადასახადო სანქციისაგან გათავისუფლების წინაპირობებიც.„საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის და საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 16 პრიმა მუხლის შესაბამისად, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემაში შპსდა სხვა ვირტუალური ზონის პირების საჩივრის განხილვისას, მხედველობაში იქნეს მიღებული ზემოაღნიშნული გარემოებები და შეფასებები“, – ნათქვამია საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატის დასკვნაში.საქართველოს ვირტუალური ზონის პირთა ასოციაცია (https://viz.ge/) მზად არის უფრო მეტი ინფორმაცია ბიზნესომბუდსმენის პოზიციასთან დაკავშირებით გაუზიაროს დაინტერესებულ მხარეებს.აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად ნეგატიური პროცესებისა, რომელიც ამ სტატუსის მქონე კომპანიების მიმართ განხორციელდა დაინტერესება ამ საშეღავათო რეჟიმის მიმართ მაინც რჩება, რასაც ადასტურებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ასოციაციისთვის მიწოდებული ინფორმაცია. კერძოდ, 2021 წლის 1 იანვრიდან - 2022 წლის 9 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში ვირტუალური ზონის პირის სტატუსი მიენიჭა - 192 კომპანიას და სტატუსის მინიჭებაზე მიმდინარეობს განხილვა - 144 კომპანიასთან მიმართებით.· ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიენიჭა - 192 კომპანიას;· ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭებაზე უარი არცერთ კომპანიას არ ეთქვა;· ვირტუალური ზონის პირის სტატუსი გაუუქმდა - 34 კომპანიას;· ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭებაზე მიმდინარეობს განხილვა - 144 კომპანიასთან მიმართებით.წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური ცნობისთვის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით, ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მქონე კომპანიებმა საქართველოს ბიუჯეტში გადასახადების სახით მხოლოდ 2021 წლის განმავლობაში 66 მლნ ლარზე მეტი გადაიხადეს და დაახლოებით 1100–მდე კომპანიას აქვს მინიჭებული ვირტუალური ზონის პირის სტატუსი. 

1679564194

Binance საქართველოში რეგიონული ჰაბის გახსნას აცხადებს

ამჟამად ქვეყანაში 25-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს და ჰაბის ფარგლებში 2023 წლის ბოლომდე იგეგმება კიდევ ათობით სამუშაო ადგილის გახსნა. ასევე, გარდა რეკრუტირების სფეროში განვითარებისა, Binance-ს აქვს არაერთი ინიციატივა. მიზნად ისახავს განათლების გაძლიერებას, კრიპტოვალუტების სფეროში უფრო დიდ მონაწილეობას და მიმღებლობას. 2023 წელს Binance-მა გამოაცხადა პარტნიორობა CityPay კრიპტოვალუტის გადახდის პროვაიდერთან, თანამშრომლობა საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან (GITA) და Binance საქველმოქმედო ინიციატივის წამოწყება ქალებზე ორიენტირებული განათლების მხარდასაჭერად Web3-ში და BNB Chain ჰაკათონში. კერძოდ, GITA-სთან პარტნიორობა ხელს შეუწყობს Binance-ის მასშტაბურ საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ ინიციატივებს ბლოკჩეინის სფეროში და საქართველოში Web3 ინდუსტრიის განვითარებაში.GITA-სთან თანამშრომლობა არ არის Binance-ის პირველი საგანმანათლებლო ინიციატივა საქართველოში. 2023 წლის იანვარში Binance-მა გამოაცხადა თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება საქართველოს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან (BTU). მარტში კი ხელშეკრულებები გაფორმდა კიდევ ოთხ საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან - ალტე უნივერსიტეტთან, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან, ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტთან (GAU) და კავკასიის უნივერსიტეტთან. შეთანხმებების თანახმად, Binance და Binance Academy უზრუნველყოფენ მასალებს და მხარდაჭერას, რათა დაეხმაროს უნივერსიტეტის სტუდენტებს მიიღონ შემდგომი განათლება ბლოკჩეინის, Web3, NFT და კრიპტოვალუტების შესახებ.ასევე გასულ კვირას, BNB Chain-მა, მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბლოკჩეინი ყოველდღიური აქტიური მომხმარებლების მხრივ, GITA-სთან პარტნიორობით უმასპინძლა სამდღიან Web3 ჰაკათონს საქართველოში. ღონისძიების მიზანი იყო დეველოპერების მოზიდვა და მათთვის BNB ქსელის დეველოპერთა საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მათი Web3 უნარების პრაქტიკაში გამოცდის შესაძლებლობა. გამარჯვებულებმა მიიღეს პრიზები $2,500 პირველი ადგილისთვის, $1,500 მეორე ადგილისთვის და $1,000 მესამე ადგილისთვის, ასევე BNB Chain-ის სუვენირები და მუდმივი წვდომა BNB Chain-ის დეველოპერულ პროგრამებზე.„საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე ინოვაციური ქვეყანაა რეგიონში და Binance-სთვის ეს ქვეყანა ჩვენს რუკაზე მნიშვნელოვანი პუნქტია. დღეისათვის ქვეყანაში სამი შეხვედრა ჩავატარეთ, რომელსაც ჯამში 2000-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო. ჩვენ ვხედავთ უზარმაზარ პოტენციალს და ინტერესს, როგორც კრიპტო საზოგადოებიდან, ასევე ბიზნესისგან, ქვეყანაში კრიპტოვალუტების განვითარების მიმართ,“ - თქვა ვლადიმერ სმერკისმა, Binance-ის რეგიონალურმა დირექტორმა.2022 წელს, აღმასრულებელი დირექტორის ჩანგპენგ ჟაოს (CZ) საქართველოში პირველი ვიზიტი შედგა. ვიზიტის ფარგლებში, ის შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, ბიზნესის წარმომადგენლებს და კრიპტოვალუტის საზოგადოებას.მხარეებმა განიხილეს საქართველოში ბიზნესის კეთების ხელსაყრელი პირობები და ის შესაძლებლობები, რასაც ქვეყანა სთავაზობს ინვესტორებს. დისკუსიას ასევე ესწრებოდნენ საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ლევან დავითაშვილი, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი და ეროვნული ბანკის (სებ) ხელმძღვანელის მოადგილე პაპუნა ლეჟავა.„ქვეყანაში ჰაბის გახსნა არის ლოგიკური გაგრძელება იმ დიალოგისა, რომელიც გასულ წელს დავიწყეთ ქვეყნის ხელისუფლებასთან. როგორც ჰაბის ნაწილი, ჩვენ გავაძლიერებთ რეკრუტირების პროგრამის განვითარებას ქვეყანაში, ასევე კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას გავამახვილებთ Binance-ის რეგიონულ ყოფნაზე“, - განაცხადა საქართველოს გენერალურმა მენეჯერმა გიორგი ჩაგელიშვილმა.Binance-ის შესახებBinance არის მსოფლიოში წამყვანი ბლოკჩეინის ეკოსისტემისა და კრიპტოვალუტის ინფრასტრუქტურის პროვაიდერი ფინანსური პროდუქტების კომპლექტით, რომელიც მოიცავს ყველაზე დიდ ციფრული აქტივების გაცვლას მოცულობით. Binance პლატფორმა, რომელსაც ენდობა მილიონობით მსოფლიოში, ეძღვნება მომხმარებლებისთვის ფულის თავისუფლების გაზრდას. მას აქვს კრიპტო პროდუქტებისა და შეთავაზებების შეუდარებელი პორტფელი, მათ შორის: ვაჭრობა და ფინანსები, განათლება, მონაცემები და კვლევა, სოციალური სიკეთე, ინვესტიციები და ინკუბაცია, დეცენტრალიზაცია და ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტილებები და სხვა. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ: https://www.binance.com

1679483352

სახელმწიფო სკოლის შენობის რემონტში 53 მილიონს გადაიხდის

ტენდერი ეხება  „საგანმანთლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს მიერ 2023-2024-2025 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლის შენობის სრულ სამშენებლო-სარემონტო და საინჟინრო სამუშაოებს.ტენდერის ფარგლებში უნდა ჩატარდეს შემდეგი სამუშაოები: მობათქაშება,კარებისა და ფანჯრების და მათთან დაკავშირებული კომპონენტების მონტაჟი, კარ-ფანჯრების გარდა, სხვა ლითონკონსტრუქციების მონტაჟი, არალითონის კონსტრუქციების მონტაჟი, იატაკისა და კედლის საფარის დაგება,ღებვა და შემინვა. პროექტი არის ორენოვანი, შესაბამისად სავალდებულოა ყველანაირი დოკუმენტაციის წარმოება ორივე ენაზე - ქართულად და ინგლისურად.მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 420 კალენდარული დღის (14 თვე) ვადაში. შესრულებულ სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ორი წელი.ტენდერის მოთხოვნების მიხედვით, კანდიდატს უნდა ჰქონდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების არანაკლებ 110 მილიონი ლარის ღირებულების გამოცდილება.ტენდერში წინადადებების მიღება 22 მარტს დაიწყო და 19 აპრილამდე გაგრძელდება.

1679480763

თიბისისთან პარტნიორობით ჩხოროწყუს რაიონში თხილის გადამამუშავებელი ქარხ...

„მშობლიურ სოფელში, მამაპაპისეულ სახლში დაბრუნებისთანავე დავიწყე ფიქრი იმაზე, თუ რა შეიძლებოდა გამეკეთებინა ჩემი სოფლის საკეთილდღეოდ და მოსახლეობის პრობლემების შესამსუბუქებლად. ხანწკში და მის მიმდებარედ თითქმის ყველა ოჯახს მოჰყავს თხილი. ვიფიქრე, რომ კარგი იქნებოდა, სოფლის ტერიტორიაზე დამეარსებინა თხილის გადამამუშავებელი საწარმო და დავხმარებოდი მოსახლეობას მოსავლის გადამუშავება-რეალიზაციაში.მანამდე მათ აღებული მოსავლის სარეალიზაციოდ დიდი გზის გავლა და ბევრი პრობლემის გადაჭრა უწევდათ. ადგილზე საწარმოს დაარსებით კი მე შევძლებდი ამ პრობლემების მოგვარებას და, ამასთანავე, შევქმნიდი სამუშაო ადგილებს ადგილობრივებისთვის.2011 წელს დავწერე ბიზნესგეგმა და მისი განხორციელების მიზნით მივმართე თიბისის. მისი კვალიფიციური თანამშრომლების დახმარებითა და ბანკისგან მიღებული ფინანსური მხარდაჭერით სოფელ ხანწკში გავმართეთ და საჭირო დანადგარებით აღვჭურვეთ მცირე ქარხანა, რომელიც 600 კვ.მ -ზეა განთავსებული.თუ მანამდე მოსახლეობას დიდი რაოდენობით თხილის ჩასაბარებლად 20-30 კილომეტრის გავლა უწევდა, რაც, ცხადია, გარკვეულ ხარჯთან იყო დაკავშირებული, საწარმოს დაარსების შემდეგ მათ ეს პრობლემა მოეხსნათ. ახლა თხილი ან თავად მოაქვთ ჩვენამდე, ან თავად მივდივართ მათთან და ვეხმარებით პროდუქტის ტრანსპორტირებაში. მთავარი ამ საქმეში სწორედ ის არის, რომ მოსახლეობას ერთი პრობლემა გადავუჭერით.  ამასთანავე, ქარხანაში დასაქმდა  22-მდე ადგილობრივი, რომელთა ხელფასიც 500-600 ლარია.საწარმოში თხილის მოტანის შემდეგ, ხდება მისი სპეციალური დანადგარებით დამუშავება, გაშრობა, დახარისხება და სარეალიზაციოდ გამზადება. ჩვენი მინი საწარმო წელიწადში 250 ტონამდე თხილს გადაამუშავებს. გადამუშავებული თხილის რეალიზაცია მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდება. ნედლეულის დიდ ნაწილს, როგორც აღვნიშნე, ადგილობრივებისგან ვყიდულობთ, გარკვეული რაოდენობა კი კახეთიდან მოგვაქვს, რადგან იქაური თხილი ცოტა გვიან იწყებს შემოსვლას და ხარისხობრივადაც განსხვავდება მეგრულისგან.მიმაჩნია, რომ მიზანს მივაღწიე - ჩემი მცირე წვლილი შევიტანე მშობლიური სოფლის განვითარების საქმეში. ეს ძალიან მაბედნიერებს, თუმცა ვფიქრობ, რომ ამით არ უნდა დავკმაყოფილდე. ამიტომ მომავალ წელს ვგეგმავ საწარმოს გაფართოებას, რეალიზაციის 3-4-ჯერ გაზრდას და თხილის ექსპორტზე გატანას.82 წლის ვარ და შვილები და შვილიშვილები მეუბნებიან, რომ დროა, დავისვენო. მე კი ვპასუხობ, რომ ჩემთვის დასვენება მუდმივი მოძრაობა, საქმე და ადამიანების დახმარებაა“.

1679477823

„მოლი“ მერიის მილიონიან ტენდერს იგებს

ტენდერი მოიცავს, ჰიდროთესვის მეთოდით, მწვანე გაზონის მოწყობას. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განსაზღვრულია 2024 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით. ტენდერის საწყისი ღირებულება განსაზღვრული იყო  1 მლნ ლარით. „მოლი“ ამ სამუშაოებს 3%-ით დაბალ ფასში 974 ათას ლარად შეასრულებს.ტენდერის დოკუმენტაციის მიხედვით, ჰიდროთესვა განხორციელდება სხვადასხვა სირთულის ტერიტორიებზე, სხვადასხვა გარემო პირობებში. აღნიშნული გარემოებები გათვალისწინებული უნდა იყოს ბალახის ჯიშების შერჩევისას. შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს შემსყიდველის დავალებით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე 1 დღეში არანაკლებ 500 მ2 მიწის მოსწორება და არანაკლებ 1000 მ2-ზე ბალახის თესვა ჰიდროთესვის მეთოდით.ტენდერის მოთხოვნების მიხედვით, მონაწილე კანდიდატს, უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში უნდა ჰქონდეს გამოცხადებული ტენდერის ღირებულების 100%-ის  ჰიდროთესვის გამოცდილება.შპს „მოლი“ დარეგისტრირებულია 2012 წელს. კომპანიის მფლობელი მამუკა ფირანიშვილია.

1679388526

თბილისის აეროპორტში მგზავრთა რეგისტრაციის უახლესი სისტემა დაინერგა

თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორი „ტავ ჯორჯიას“ ცნობით, IATA-ის მიერ დამტკიცებული თანამედროვე სისტემა სხვადასხვა სერვისების ერთობლიობას წარმოადგენს, რაც უზრუნველყოფს როგორც მგზავრთა, ასევე ავიაკომპანიების მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას.თითოეული ავიაკომპანია მგზავრთა სარეგისტრაციო/ჩასხდომის ინდივიდუალურ სისტემას (DCS) იყენებს, CUPPS-ის დანერგვის შედეგად კი, შესაძლებელი იქნება, სხვადასხვა ავიაკომპანიამ გამოიყენოს ერთი და იგივე მოწყობილობა და სივრცე, როგორც მგზავრთა სარეგისტრაციო დახლებზე (Check-in), ისე - გასასვლელებში (Gate).თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში CUPPS-ის პლატფორმა 2021 წელს დაინერგა და რამდენჯერმე განახლდა. სისტემის უახლესი, თანამედროვე ვერსია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში უკვე მოქმედებს. 

1679381695

ეგვიპტე-საქართველოს ბიზნესფორუმი ოფიციალურად გაიხსნა

მისასალმებელ სიტყვაში ვიცე-პრემიერმა ყურადღება საქართველოს ეკონომიკურ ტენდენციებზე გაამახვილა და განაცხადა, რომ ქვეყანამ 2021-22 წლებში ეკონომიკური ზრდა აჩვენა, ხოლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზის მიხედვით, 2023-2027 წლებში ექნება უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა. ლევან დავითაშვილმა ისაუბრა ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებში მიღწეულ წარმატებებზე, აგრეთვე რეგიონული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, მათ შორის, აქცენტი ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტისა და შავი ზღვის ენერგეტიკული სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტებზე.ვიცე-პრემიერი იმედოვნებს, რომ საქართველო-ეგვიპტეს ბიზნესფორუმი გახდება ორ ქვეყანას შორის წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითი და ეკონომიკური და საქმიანი კავშირების შემდგომი გაღრმავების დამატებითი პლატფორმა. დავითაშვილის განცხადებით, ეგვიპტიდან შემოდინება 96 მილიონ აშშ დოლარს აღემატება, რომელიც განხორციელდა სექტორებში, როგორიცაა მშენებლობა, ტრანსპორტი, უძრავი ქონება და სხვ. მისივე თქმით, თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში ხორციელდება ინვესტიციები ეგვიპტიდან. ლევან დავითაშვილის განცხადებით, საქართველოს ხელს უწყობს ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ხელსაყრელი ბიზნესგარემოსა და საგადასახადო ტვირთის გარდა, კომპანიებს თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში დამატებით შეღავათებსაც სთავაზობს.ბიზნესფორუმზე მოხსენებით გამოვიდა ეგვიპტის საინვესტიციო და თავისუფალი ზონების გენერალური სააგენტოს (gafi) აღმასრულებელი ჰოსამ ჰეიბა და ეგვიპტის სხვა ოფიციალური პირები.ბიზნესფორუმის მსვლელობისას, ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის საინვესტიციო და თავისუფალი ზონების გენერალურ სააგენტოსა და საქართველოს და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შორის. მემორანდუმი მიზნად ისახავს მხარეებს შორის თანამშრომლობის წახალისებას საინვესტიციო და ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების კუთხით. ამასთანავე, ხელს შეუწყობს გამოცდილების გაზიარებასა და ბიზნესკლიმატის თაობაზე ინფორმაციის გაცვლას.დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკას შორის 1992 წლის 11 მაისს დამყარდა.საქართველო და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკა აქტიურად თანამშრომლობენ პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ, საინვესტიციო, ინფრასტრუქტურის, ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის, კულტურის, საგანმანათლებლო და ტურიზმის სფეროებში. ორი ქვეყნის საგარეო უწყებებს შორის ტარდება რეგულარული პოლიტიკური კონსულტაციები, რაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებას; ხორციელდება მაღალი დონის ვიზიტები, ბიზნეს ფორუმები და კულტურული ღონისძიებები.ტექნიკური თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს წარმომადგენლებს ყოველწლიურად ეძლევათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ ეგვიპტეში სხვადასხვა სფეროში ორგანიზებულ სასწავლო პროგრამებში, მათ შორის არაბული ენის შესწავლის მიზნით ორგანიზებულ კურსებში.

1679379447

„ვისოლ ავტო ექსპრესმა“ „თეგეტა რითეილს“ მეორე ტენდერიც მოუგო

ტენდერში წინადადებების მიღება 21 თებერვალს დასრულდა და ამჟამად ხელშეკრულება დადებულია.ტენდერი გულისხმობს „თბილსერვის ჯგუფის“  ბალანსზე არსებული სპეცავტომობილებისთვის 40 ერთეული საბურავების შეძენას.ტენდერში 2 კანდიდატი მონაწილეობდა. „თეგეტა რითეილის“ შეთავაზება 16.3 ათას ლარს შეადგენდა, მაშინ როდესაც „ვისოლ ავტო ექსპრესი“ აღნიშნულ მომსახურებას 5%-ით დაბალ ფასში – 15.5 ათას ლარად შეასრულებს.„ვისოლ ავტო ექსპრესმა“ გასულ თვეში, თეგეტას კიდევ ერთი ტენდერი მოუგო, რომლითაც  „საქართველოს მელიორაციას“  ექსკავატორის JONYANG JYL საბურავებს მიაწვდის. ამ შემთხვევაში თეგეტა რითეილის 63.7 ათას ლარიან შეთავაზებას „ვისოლ ავტო ექსპრესმა“ 47%-ით დაბალი ფასი - 33.7 ათასი ლარი შესთავაზა. აღნიშნულ ტენდერს კიდევ 2 მონაწილე ჰყავდა -  შპს „უნივერსალი“ - (59.2 ათასი ლარი) და  შპს „მოდერნ თაიერ დილერს“ – (43.9 ათასი ლარი).„ვისოლ ავტო ექსპრესი“  დაფუძნებულია 2010 წელს. ტენდერების მონიტორის მიხედვით, კომპანიას  132 ტენდერი აქვს მოგებული სავარაუდო ღირებულებით 6.9 მლნ ლარი.კომპანიის წილის 100% სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას“ ეკუთვნის, რომლის აქციონერთა სტრუქტურა შემდეგია:ლევან ფხაკაძე - 35.77%; სამსონ ფხაკაძე - 30.98%; გიორგი რამიშვილი - 15.5%; ნუგზარ აბრამიშვილი - 8.25%; ალექსი თოფურია - 7.12%; დევიდ ბორგერი - 2.38%.

1679311750