თბილისი (GBC) - დეკემბერში  სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 2079 პირის მიმართ. ამ პერიოდში დანაშაულის ჩადენის რაოდენობა 4.2%-ით არის შემცირებული წინა წლის დეკემბერთან შედარებით (2021 დეკ:2171).

აქედან გამოსაცდელი ვადის გასვლამდე დანაშაული ჩადენილია 128 პირის მიერ, რაც დევნადაწყებული პირების 6,1%-ს შეადგენს.

დევნის დაწყების მაჩვენებელი რეგიონულ ჭრილში, ჯანმრთელობის წინააღმდეგ, სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკური საქმიანობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებზე იხილეთ ცხრილებში: