თბილისი (GBC) - Austrian Georgian Development $15 მილიონის 2 წლიანი ობლიგაციების ემისიაზე აცხადებს.

არასუბორდინირებული ობლიგაციები უზრუნველყოფილია II რიგის იპოთეკით. საორიენტაციო განაკვეთი 8.5%-9%-ია, ნომინალი $1 000 (წყარო: ბიზნესპარტნიორი).

ჰესების (ლახამი 1 და 2) მფლობელი კომპანია ობლიგაციებით მოზიდული რესურსით საბანკო ვალდებულებების რეფინანსირებას აპირებს. კომპანიის კრედიტორია თიბისი. 2 სასესხო ხელშეკრულებიდან, მე-2 -ის ფარგლებში ძირითადი თანხა - $700 000, 2021 წელსაა გაცემული.

2022 წელს კომპანიამ  კიდევ $19 მლნ-მდე 15 წლიანი სესხი აიღო რეფინანსირების ხელშეკრულებების ფარგლებში.

ახალი სესხით, კვარტალური გადახდები ნახევარწლიურით ჩანაცვლდა, ერთ-ერთი ძველი სესხის განაკვეთი შემცირდა და გაჩნდა ახალი სახელშეკრულებო პირობა -Cash Sweep, რომლითაც ემიტენტს წინმსწრები გადახდები პირგასამტეხლოს გარეშე შეუძლია.

ამ დროისთვის  კომპანიის წილის 95% და უძრავ-მოძრავი ქონების უდიდესი ნაწილი დაგირავებულია  „თიბისი
ბანკის“ სასარგებლოდ სესხის უზრუნველყოფის მიზნით.

კომპანიის ჰესები მესტიაშია, ჯამური დადგმული სიმძლავრე 15.9 მგვტ, წლიური გამომუშავება 62.2 მგვტ/სთ-ია.

AG-ის საბრუნავი კაპიტალი (მოკლევადიან აქტივებს გამოკლებული მოკლევადიანი ვალდებულებები) 01.01.2022-ისთვის იყო ₾3,1 მილიონი, H1/ 2023-სთვის კი 2,5 მლნ ლარამდეა შემცირებული.

პროსპექტის თანახმად არც ობლიგაციებს და არც „ემიტენტს“ არ აქვს მინიჭებული რეიტინგი . განთავსების აგენტი TBC კაპიტალია.